НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Турция
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Скандинавия
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Сърбия
  Екскурзии до Франция
  Екскурзии до Испания
  Екзотични пътувания
  Уикенди
  Обиколни екскурзии
  Круизи и яхти
 

ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА

"ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

Застраховка “Отмяна на пътуване” се сключва съгласно Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване” и посочените по-долу специални условия.
 
І. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят сключва застраховка “Отмяна на пътуване” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, за платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина.
II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Покрити рискове по тези условия са:
смърт вследствие злополука;
разходи за отмяна на пътуването;
разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
разходи за удължаване на пътуването;
разходи за закъснение на самолетен полет.
ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
Освен изключените рискове по Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване” по тези условия Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:
ако отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;
всякакво нежелание на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;
предварително съществуващи заболявания или болестни състояния които Застрахованият, негов близък роднина или бизнес партньор са имали към момента на направената резервация и които биха могли да доведат до отмяна на пътуването;
всяко състояние, довело до отмяна на пътуването, за което застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор е получил болнично лечение в периода от 12 месеца преди началото на застраховката или ако фигурират в списък на чакащи за болнично лечение или се намират в неизлечим стадий на заболяване;
условия или събитията, които са били или е могло да бъдат известни и биха  могли да доведат до отмяна на пътуването и които към момента на направената резервация са били вече налице;
депресивни състояния;
бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях,  прекратяване на бременност или раждане;
съкращаване или прекъсване на пътуването поради бременност, усложнения на бременността или раждане;
стачка в транспорта, ако същата се очаква в момента на сключване на застраховката;
наложена карантина;
епидемии имащи особености на пандемия (обявена от Световната здравна организация), проявяваща се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население, като например, но без да се счита като изчерпателна информация, затваряне на училища, затваряне на обществени заведения, ограничаване на обществения транспорт в градовете, ограничаване на въздушния транспорт;
при пътуване с лечебна цел на Застрахования;
груба небрежност проявена от страна на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
преднамерени и умишлени действия и тежка вина от страна на застрахования;
неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Застрахования на клаузите на договора за пътуване с туроператора;
невъзможност на Застрахования да осъществи пътуването поради отказ да му бъде издадена виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана (невъзможност);
спиране от движение или изземване на превозното средство , с което се осъществява пътуването от съответните власти;
промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, освен ако същият е съкратен или уволнен от работа;
липса на официално потвърждение на закъснението от туроператора или превозвача.
ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
Застрахователната сума е в лева, евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия.
Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване.
Застрахователната сума за всеки един застрахован по риска “Смърт вследствие злополука” за лица над 14 годишна възраст, при групови застраховки се определя като общата застрахователна сума по полицата се разделя на броя на всички застраховани лица (вкл. и децата).
При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или сума, както следва:
При “Смърт вследствие злополука” Застрахователят изплаща на ползващите лица застрахователна сума.
При “Разходи за отмяна на пътуването” Застраховователят възстановява на застрахованото лице, претърпените финансови загуби, представяващи невъзстановими разходи (депозити и суми), до размера на договорения лимит, заплатени предварително във връзка с пътуване, които не могат да бъдат възстановени от страна на туроператора, превозвача или хотела;
8.2.1.   Възстановяват се невъзстановимите разходи и при отменено семейно пътуване, в случай на внезапно заболяване, злополука или смърт на член на семейството.
8.2.2.      Отмяна на пътуване вследствие бременност на Застрахования се покрива само при условие, че бременността е установена за първи път след сключване на застраховката.
При “Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването” Застрахователят възстановява на Застрахования, частта от сумата, платена за пътуването, която се отнася само до услугите, които са платени и неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването.
8.3.1.   Възстановяването на сумите се извършва при отчитане само на индивидуалния дял на участие, разделен на броя дни продължителност на пътуването и умножен по дните на незавършено пътуване до планирания краен срок, като не се отчита денят за връщане.
8.4.      Рискът “Разходи за удължаване на пътуването” покрива извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване поради настъпването на форсмажорно обстоятелство.
8.4.1.      При хотелско настаняване, Застрахователят възстановява действително извършените разходи за до 2 нощувки, но не повече от 50 евро/щатски долари за една нощувка за едно лице.
8.4.2.      При удължаване на пътуването, Застрахователят възстановява предварително платените суми за билети, при условие, че превозвачът не ги е възстановил или не е осигурил транспорт на Застрахования в срок до 2 дни.
8.4.3.      Застрахователят не възстановява разходите за удължаване на пътуването в случай, че превозвачът или туроператорът са осигурили транспорт за отпътуване най- късно до 2 дни след първоначално предвиденото, но Застрахованият  е отказъл и не е приел.
При “Разходи за закъснение на самолетен полет” Застрахователят изплаща на Застрахования обезщетение в размер на 5 евро/щатски долари за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 50 евро/щатски долари за всеки 12 часа след това, но за не повече от 36 часа забавяне.
8.5.1.   Отговорността на Застрахователя за закъснение на самолетен полет започва да тече от момента на последното официално разписание, което е съобщено от авиокомпанията и е валидна до началото на полета, но не по-късно от забавяне до 36 часа.
Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит.
Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение на застрахованите лица при условие, че същите са застраховани и вписани в застрахователна полица и е платена застрахователната премия.
В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т. 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5, отговорността на Застрахователя е пропорционална на отношението между договорения в застрахователната полица на ЗАД “Армеец” лимит и общият лимит за съответния риск по всички застраховки.
По риска “смърт вследствие злополука” Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение за смърт на застрахованото лице в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя в зависимост от застрахователна сума.
Премията се начислява в лева, евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга на БНБ за деня на сключване на застраховката.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.
VI. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Застраховката се сключва с индивидуални или групови полици.
При групови полици Застраховащият може да бъде физическо или юридическо лице.
Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на плащане, и е с край дата на приключване на пътуването при условие, че е платена застрахователната премия.
VІI. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият или негов упълномощен представител е необходимо в срок до 5 работни дни от датата на настъпване на събитието, да се свържат със Застрахователя и да предоставят подробна информация за събитието.
При неспазване на срока по т.20, Застрахователят има право да откаже изплащане или да намали размера на застрахователното обезщетение и сума.
В случай, че на Застрахованото лице бъдат възстановени суми за резервации или предплатени туристически и бизнес пътувания след получено обезщетение, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя и да върне изплатеното обезщетение или сума.
За изплащане на застрахователно обезщетение или сума Застрахованият или неговите законни наследници представят на Застрахователя следните документи:
22.1.    уведомление - молба за настъпило застрахователно събитие;
застрахователна полица или документ, удостоверяващ платена застрахователна премия;
документ за резервация;
документ за записване за пътуването със съответните документи, доказващи извършеното плащане;
документ, доказващ размера на дължими неустойки, издаден от туроператора;
медицинско свидетелство, акт за смърт или друг документ на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, удостоверяващ медицинските причини за отмяна или съкращаване на пътуването;
при немедицински причини за отмяна, съкращаване или удължаване на пътуването - документ удостоверяващ освобождаването от работа или отказа или отмяната на отпуската, документи от компететните органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на МПС, претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача.
документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие – актове, протоколи и други писмени  доказателства;
документ от летището или превозвача, удостоверяващ закъснение или анулиране на самолетен полет;
съдебно- медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;
оригинална фактура или друг документ за платените разноски;
други документи по преценка на Застрахователя.
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят извършва плащането в срок 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и на размера на плащането.
Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена щета, той е длъжен в посочения в т. 24 срок да уведоми писмено Застрахования за мотивите относно отказа.
VІІІ. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ
Приложимо право по тези Специални условия е българското право.
Всички спорове, възникнали между страните се решават чрез споразумение, а при невъзможност да бъде постигнато такова – чрез компетентния български съд съгласно българското законодателство.
Правата по застрахователната полица се погасяват по давност с изтичане на пет години от настъпването на застрахователното събитие.
При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
По риска “смърт вследствие злополука” Застрахователят няма регресни права.
Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
В настоящите Специални условия понятията са употребени в следния смисъл:
31.1.    НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ са неустойките и сумите, които следва да се удържат от платените суми в случай на отменено пътуване, които съгласно условията на договора се прилагат при отмяна на пътуване.
31.1.1. Не се възстановяват разходите за управление, летищни такси и таксите за визи.
За невъзстановими разходи се приемат разходи за предварително резервирани места за настаняване, пътни разходи, в т.ч и самолетни, автобусни или жп билети и всичко останало, което е предварително резервирано и платено във връзка с туристическо или бизнес пътуване или почивка и не може да бъде възсатновено като разход от страна на туроператора, турагента, хотелиера, превозвача и т.н.
ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО е отмяна преди отпътуване или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е промяна (намаляване) срока на пътуването, включително  по-късно пристигане в крайната дестинация поради медицински или немедицински причини независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
ПРЕКЪСВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е преждевременно прекратяване на пътуването наложено поради преждевременно завръщане в страната на постоянно местоживеене поради медицински или немедицински причини независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО е продължаване на престоя след датата записана за край на пътуването, наложено поради непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства.
ЗАКЪСНЕНИЕ НА САМОЛЕТЕН ПОЛЕТ е отлагане на отпътуването поради неблагоприятни климатични условия, механични аварии, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици, тероризъм и саботаж и т.н.
Закъснение на полет е налице, когато планираното време за излитане е отложено със:
31.6.1.1.  два часа или повече при полети до 1500 км;
31.6.1.2. три часа и повече при полети над 1500 км за полети в Общоевропейското авиационно пространство, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;
31.6.1.3.                   четири часа или повече при полети над 3500 км за полети извън Общоевропейското авиационно пространство.
МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: заболяване, злополука, телесна увреда или смърт на застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор.
НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на показания; материални щети в жилището на Застрахования или в помещения, където същият развива търговска, професионална или промишлена дейност настъпили в резултат от пожар, кражба с взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие; професионални задължения, които възпрепиятстват пътуването на застрахования поради съкращение, уволнение или назначаване на нова работа; отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодателя, поради неотложни служебни ангажименти; невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия; пропускане на следващ полет поради закъснение на самолетен полет (при полети с прекачване); претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на превозното средство с което се осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение; стачка, довела до пропускане на първоначалното отпътуване; кражба на документите на застрахования, които са му необходими за напускане пределите на държавата при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването и т.н.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА е обстоятелство или събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, вулканичен облак и др.), блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии,  войни; правителствени забрани, стачки и др.
БЛИЗКИ РОДНИНИ са съпруг (а), деца, родители, братя и сестри, свекър (тъст) и свекърва (тъща) зет, снаха, баба, дядо, членовете на семейството или домакинството на Застрахования, както и всички други лица с които Застрахованият съжителства, когато това се удостоверява със съответните документи.
БИЗНЕС ПАРТНЬОР е лице, с когото Застрахованият има делови отношения и общи бизнес интереси и чието отсъствие възпрепиятства ефективния процес на работа.
ПЪТУВАНЕ означава туристическо или бизнес пътуване, пребиваване или почивка на Застрахования, за което е подписан договор за пътуване или е издаден друг документ от туроператора.
Тези Специалните условия, Общите условия на застраховка “Злополука и заболяване”, всички допълнителни споразумения, анекси  и добавъци са неразделна част от застрахователната полица.
Тези Специални условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” на 29.12.2008 г., променени с Протокол №14П от 09.06.2010 г.
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Застрахователно акционерно дружество “Армеец”, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва по тези Общи условия застраховки с български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАЩИ.

2. Застраховащият сключва застраховки върху живота и здравето си или върху живота, здравето или телесната цялост на трети лица.

3. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

4. Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.

5. По условията на застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се застраховат физически лица, без оглед на тяхното гражданство за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

6. Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).

7. Застраховката не осигурява застрахователно покритие за застрахованите лица, които не са български граждани, в случай, че събитието настъпи на територията на държавата на постоянното им местоживеене и за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка.

ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

8. Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 80 години.

8.1. Лица на възраст над 70 години до 80 години се застраховат при завишена застрахователна премия само за рискове“медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване“ и „репатриране вследствие злополука или акутно заболяване“.

9. Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица, лица под 14 годишна възраст и лица над 70 годишна възраст.

10. При специални условия и с разрешение на ЦУ на ЗАД “Армеец” се застраховат лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност) над 50% включително.

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

11. Основни рискове:

11.1. Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;

11.2. Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;

11.3. Спешна дентална помощ.

12. Допълнителни (избираеми) рискове:

12.1. Спасителни разноски;

12.2. Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

12.3. Дневни пари за болничен престой;

12.4. Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;

12.5. Гражданска отговорност към трети лица;

12.6. Правна помощ.

V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

13. Застрахователят не покрива разходите на Застрахованото лице и не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност за следните случаи:

13.1. Разходи, направени без одобрението на Асистанс компанията или Застрахователя;

13.2. При пътуване с лечебна или консултативна цел на Застрахования;

13.3. Събития, настъпили на територията на Р България и/или разходи, наложили се или направени на територията на Р България или страната, в която Застрахованият чуждестранен гражданин има валидна здравна осигуровка и/или застраховка или живее или има гражданство;

13.4. Събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователната полица или събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;

13.5. Употреба на упойващи, психотропни, наркотични, стимулиращи, дрогиращи вещества и други подобни, алкохол или алкохолно натравяне, независимо дали са в причинно следствена връзка с настъпването на събитието;

13.6. Предшестващи злополуки и/или предшестващи заболявания;

13.7. Хронични заболявания, освен в случай на непредвидено обостряне, дотолкова сериозно, че да налага спешна медицинска помощ за спасяване живота на Застрахования. В този случай Застрахователя заплаща разходите само в частта за извеждане от критично състояние;

13.8. СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, полово-предавани и венерически заболявания;

13.9. Изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, разходи за контрацептиви;

13.10. Бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;

13.10.1. Покриват се само медицински разходи, свързани със спасяване живота на бременната и/или детето, при условие, че към датата на заминаване (предприемане на пътуването от страна на Застрахованата) остават най-малко два месеца до определения от лекарите термин на бременността;

13.10.2. Застрахователят възстановява направените медицински разходи в случай на преждевременно раждане или аборт, когато те са предизвикани от настъпила злополука, покрита по тези условия;

13.11. Дентална помощ, освен ако се налага вследствие на покрита по тези условия злополука или в случай на покритие по смисъла на т.79;

13.11.1. За лица над 70 години денталната помощ е изключен риск, като застрахователят не дължи обезщетение включително за случаите, посочени в т.79;

13.12. Слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;

13.13. Изгаряне от кварцови лампи и солариуми, приложение на козметични средства и процедури, козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;

13.14. Психични заболявания или депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно заболяване, лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни, както и лечение на алкохолизъм и наркомания;

13.15. Разходи за лечение и контролни прегледи, които не са наложителни и не представляват спешна медицинска помощ и могат да бъдат проведени при завръщане на Застрахования на територията на Република България или страната, в която живее или има гражданство;

13.16. Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като самостоятелна стая, радио, телевизор;

13.17. Разходи за ваксиниране и имунизация;

13.18. Разходи за протези, импланти, коригиращи и помощни устройства или оборудване, очила, лещи, патерици, изкуствени крайници и т.н;

13.19. Събития, умишлено причинени от Застрахования;

13.20. Извършване или опит за извършване от страна на Застрахования на престъпление от общ характер, включително злополука, настъпила при задържане на Застрахования от органите на властта, или докато същия се намира в следствен арест или затвор;

13.21. Изпълнение на смъртна присъда над Застрахования;

13.22. Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;

13.23. Сбиване, самонараняване или излагане на опасност, освен в случаите на самоотбрана, спасяване на човешки живот или имущество;

13.24. Война, агресия, революция въстание, преврат, военни и терористични действия, освен ако не са обект на допълнително договаряне;

13.25. Радиация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, освен ако не са обект на допълнително договаряне;

13.26. Преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;

13.27. Участия в ловни излети, организирани спортни състезания и/или тренировки, освен ако не е договорено друго;

13.28. Управление на МПС от Застрахования с нередовни документи;

13.29. Прегледи и лечение на неуточнена диагностично от лекар болест, лечение или медицински грижи, проведени от член на семейството, самолечение, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;

13.30. Трансплантация на органи и тъкани;

13.31. Лечение на злокачествени и доброкачествени образувания;

13.32. Кражба или загуба на валута, пари, бижута, чекове, пощенски марки, кредитни, дебитни и всякакви други банкови карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, тръжни книжа и други ценни книжа и лични документи, вещи, които не могат да се третират като личен багаж.

13.33. Загуба или забавяне на багаж, който е задържан, конфискуван или основателно унищожен от митническите и полицейски власти;

13.34. Глоби, неустойки, лихви и други санкциониращи плащания, наложени на Застрахования;

13.35. Отговорност, произтичаща от собственост или ползване от или от името на Застрахования на какъвто и да е самолет, плавателен съд, летателен апарат, моторно превозно средство, друга вещ, чието съхранение и/или използване се извършва при спазване на специални изисквания за безопасност, или животно, за които Застрахованият отговаря.

VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

14. Застрахователната сума е в евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия.

15. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

16. За лица над 70 години, Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 1 000 евро или щатски долари, независимо от размера на избраната застрахователна сума по т.11.1.

17. Лимитът на отговорност за спешна дентална помощ е 350 евро или щатски долари общо за всички събития в рамките на срока на застрахователната полица.

18. При изплащане на обезщетение, застрахователната сума по съответния застрахователен риск се намалява (автоматично) със сумата на обезщетението.

19. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т.11.1, т.11.2, т.11.3 и т.12.1, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщететение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната полица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск.

20. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”, Застрахователят изплаща съответното обезщетение в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

21. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.

22. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, за пребиваване в чужбина свързано с работа, за упражняване на спортове – аматьорски или професионално, състезания и тренировки, както и за покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.

23. Застрахователната премия се начислява в евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга на БНБ за деня на сключване на застраховката.

24. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица, освен ако не е договорено друго. В случаите, когато е уговорено разсрочено плащане, при неплащане на вноска от разсрочената застрахователна премия, Застрахователят прекратява застраховката.

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА

25. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица, неразделна част от която са Общите условия на застраховката, допълнителни споразумения (добавъци и анекси), списък на застрахованите лица (при групови полици) и други писмени договорености между страните, ако има такива.

26. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени при сключването на застраховката и той е заявил писмено, че ги приема.

27. Застраховката се сключва преди началото на пътуването. Полица, сключена след тази дата е невалидна.

28. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застраховки.

29. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценка на риска по застраховката.

29.1. При групови застраховки, към полицата задължително се прилага поименен списък на застрахованите лица.

30. Застраховката влиза в сила след подписване на полицата от двете страни, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия, съгласно договореното.

31. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен за начало, и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата

32. Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година, в зависимост от продължителността на пътуването (пребиваването) на Застрахования извън територията на Р България.

33. При многократни пътувания в чужбина може да се сключи Мултитрип застраховка.

33.1. Мултитрип полицата се сключва за многократни пътувания за срок една година, като застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 дни, 60 дни или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Р България до датата на пресичане на границата при завръщане.

ІХ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

34. Ако през периода на действие на договора застрахователния риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на договора.

35. Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на Застраховащия.

36. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.

37. Застрахователната полица се прекратява предсрочно при изчерпване на договорения лимит на отговорност в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.

38. Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия или Застрахования.

39. При прекратяване на застраховката преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия/ния платената застрахователна премия, намалена с 20% за административни разноски.

40. Когато застраховката е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия частта от застрахователната премия за неизтеклия срок, намалена с 40% за административни разноски.

40.1. Задължително условие за възстановяване на суми по т.40 е полицата да е сключена за срок по-дълъг от един месец.

40.2. Прекратяване на застраховката по т.40. се допуска само при условие, че през използвания срок на застраховката не е настъпило застрахователно събитие със Застрахования, по което същият да е ползвал правата си по застрахователната полица и Застрахователят не е изплащал и не предстои да изплаща застрахователни обезщетения или суми.

40.3. Застраховащият е длъжен писмено да заяви искането си за прекратяване на застрахователната полица, като в случаите по т.40 премията за неизползвания срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на Застрахователя.

40.4. Размерът на сторно премията се изчислява, като от сумата на начислената по полицата премия, се приспадне премията за изтеклия до деня на заявлението за прекратяване на полицата период, изчислена по тарифата за този срок.

41. При прекратяване на Мултитрип застраховка, преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия платената застрахователна премия, намалена с 20% за административни разноски.

42. При застраховки, сключени по вариант Мултитрип, когато полицата е влязла в сила, застрахователна премия не се връща, независимо какъв срок от застраховката е изтекъл.

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

43. Задължения на Застраховащия/Застрахования:

43.1. Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователния договор адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователния договор, се смятат за връчени и получени от Застраховащия/Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.

43.2. В случай на застрахователно събитие да уведоми Асистанс компанията в срок и да изпълни всички указания дадени им от нея.

43.3. Да предостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.

44. Задължения на Застрахователя:

44.1. Преди сключването на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правноорганизационната му форма; за седалището, адреса на управление на Застрахователя, както и на клона, посредством който се сключва застраховката; процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимият закон към договора, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлаганият от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор.

44.1.1. Когато застрахователният договор се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията по т.44.1 се предоставя от тях.

44.2. Да даде на Застраховащия/Застрахования Общите условия по застраховката, преди сключването на застрахователния договор.

44.3. При изменение или замяна на Общите условия с нови, по време на действието на застрахователния договор, да даде на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Изменения и нови условия имат сила за Застраховащия/Застрахования само ако писмено ги е потвърдил.

45. При настъпване на застрахователно събитие или на определените в договора условия Застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в застрахователния договор.

Х. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СУМИ

46. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, лично или чрез свой представител, е длъжен незабавно (до 24 часа) да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони и да предостави номера на застрахователната полица, трите си имена, ЕГН, срок на действие на застрахователната полица, местонахождението и подробна информация за събитието.

47. В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е било практически невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или

Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

48. В случай, че Застрахованият не изпълни задължението си да се свърже с Асистанс компанията в горепосочените случаи, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да признае за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.

49. По риска “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване” Застрахователят чрез Асистанс компанията осигурява на Застрахования, избира и го насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в зависимост от здравословното му състояние, осигурява транспорт до лечебното заведение при необходимост и заплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение, включително спешна дентална помощ, закупени медикаменти и пр., както и разходите за евакуация на Застрахования в рамките на договорения лимит.

49.1. Покриват се обичайните и разумни медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване, направени от Застрахования за престой в болнично заведение и ползване на болничен персонал с продължителност не повече от 15 дни за едно застрахователно събитие и не повече от 40 дни в агрегат за всички събития, настъпили през времето на действие на застрахователната полица.

49.2. Застрахователят изплаща действително извършените разходи за спешна дентална помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези условия злополука и при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и предписани във връзка с тях медикаменти и контролен преглед след използваните дентални процедури.

50. По риска “Репатриране” Застрахователят чрез Асистанс компанията покрива в рамките на договорения лимит действително извършените обичайни и разумни разходи за превозване на Застрахования от мястото, където се намира (на събитието) до дома му или до лечебно заведение в Р България или страната на постоянното му местоживеене, посочено от медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания.

50.1. По риска “Репатриране” Застрахователят покрива и разходите за медицински екип, който да придружи Застрахования при транспортирането му, ако това е необходимо.

50.2. Медицинско репатриране на Застрахования се извършва само ако здравословното му състояние позволява. Медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания и медицинското заведение, провело лечението или лекуващия лекар, са единствено упълномощените, които могат да вземат решение кога и как Застрахованият да бъде върнат в Р България или страната на постоянното му местоживеене.

50.3. При състояние, позволяващо репатриране и отказ на Застрахования такова да бъде извършено, Застрахователят се освобождава от отговорност и последващите медицински разходи и разходи за репатриране, считано от датата на отказа остават за сметка на Застрахования.

50.4. При репатриране на тленни (кремирани) останки в случай на смърт на Застрахования, Застрахователят чрез Асистанс компанията организира репатриране на тленните останки и заплаща разходите за ковчег за международно транспортиране на тленни останки или разходите за кремация, както и разходите за транспортиране на тялото или кремираните останки на Застрахования от мястото на настъпване на смъртта, до мястото за погребение в Р България или страната на постоянното му местоживеене. В покритието не се включва заплащане на разходи, свързани с погребение, траурен ритуал и инвентар.

50.5. Застрахователят изплаща разходи за репатриране вследствие злополука или акутно заболяване, направени най-късно до 15 дни след датата на настъпване на застрахователното събитие.

51. Задължението на Застрахователя да изплати обезщетение в случай на медицински разноски, репатриране и спешна дентална помощ възниква когато злополуката, акутното заболяване или денталното състояние са се проявили и са диагностицирани в срока на застраховката и извършените разходи са по време на действие на полицата. При условие, че започналото лечение продължава (без прекъсване) в чужбина и след изтичане на застраховката, Застрахователят покрива разходите, направени само в срок до 5 дни след края на покритието по полицата.

52. В случай, че след първоначалния медицински преглед и свързаните с него изследвания, бъде установено, че състоянието на Застрахования не е покрито от сключената от него полица, Застрахователят покрива разходите за извършения медицински преглед и изследвания, но не дължи плащане на по-нататъшни медицински или дентални разходи във връзка със същото състояние на застрахования.

53. В случаите, когато е заплатена допълнителна премия и е включено покритие на риска „Спасителни разноски“, Застрахователят чрез Асистанс компанията се ангажира да заплати обичайните и предварително одобрени реално извършени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществени от организации, ангажирани в действия за издирване и спасяване на Застрахования.

54. При настъпване на злополука и включен в полицата допълнителен риск “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука” Застрахователят изплаща:

54.1. При смърт вследствие злополука - договорената застрахователна сума на законните наследници на Застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със Застрахования.

54.1.1. Задължението на Застрахователя да изплати застрахователна сума възниква, когато смъртта е настъпила по време на действие на застраховката и е в причинна връзка със злополука, покрита по тези условия;

54.2. При трайно намалена работоспособност вследствие злополука - на Застрахования, процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на Застрахователя или ТЕЛК.

54.2.1. Процентът трайно намалена работоспособност се определя след окончателното и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три и не по-късно от дванадесет месеца от датата на злополуката и следва да е в причинна връзка с нея.

55. По риска “Дневни пари за болничен престой” Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 20 евро или щатски долари за всеки 24 часа престой на Застрахования в болница за не повече от 15 дни престой, когато хоспитализирането е наложено от покрити по тези условия злополука или акутно заболяване.

56. По риска “Кражба, загуба или забавяне на личен багаж” Застрахователят изплаща следните обезщетения:

56.1. При кражба на личен багаж - действителната стойност на откраднатите вещи, като обезщетението за една отделна вещ не може да надвишава 100 евро или щатски долари и е до 400 евро или щатски долари в агрегат за всички вещи.

56.1.1. В случай на кражба на личен багаж, Застрахованият е длъжен в срок от 24 часа да уведоми Асистанс компанията и местните полицейски органи. При неспазване на сроковете, Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетения и суми.

56.2. При загуба на личен багаж – до 200 евро или щатски долари за 1 брой изгубен багаж, но не повече от 400 евро или щатски долари в агрегат.

56.3. При забавяне на личен багаж – на Застрахования се изплаща обезщетение в размер на 50 евро или щатски долари, когато забавянето е над 6 часа до 12 часа от момента на достигане на крайната дестинация, 100 евро или щатски долари в случай на закъснение от 12 до 24 часа и 400 евро или щатски долари за закъснение над 24 часа.

56.3.1. Този риск не се покрива, когато застрахованото лице се прибира в Р България или страната на постоянното си местоживеене.

57. При включен допълнителен риск „Гражданска отговорност към трети лица“, Застрахователят изплаща присъдени суми до размера на договорения в полицата лимит, за причинени от Застрахования в периода на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

57.1. Освен изключените рискове от покритието по този риск се изключват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, възникнала във връзка с използаването, притежаването или безопасното поддържане на МПС, плавателен съд, летателен апарат, оръжие или недвижим имот, неизпълнение на задължения, поети по силата на договор, както и професионална отговорност на застрахования.

58. По риска “Правна помощ” Застрахователят покрива действително извършените в чужбина разходи, свързани с правна защита на Застрахования като адвокатски хонорари и съдебни разноски, ако той бъде подведен под отговорност, съгласно законодателството на съответната държава за щети, причинени на трети лица или за непредумишлени действия или неспазване на законите (местните разпоредби) с административен характер, извършени в качеството му на обикновен гражданин.

58.1. В покритието освен събития настъпили вследствие изключените рискове, не се включват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, произтичащи от използването, притежаването или безопасното поддържане на МПС или професионална отговорност на Застрахования.

59. Застрахованото лице се ползва от правата си по застраховката, ако не създава условия за неправомерно и злонамерено ползване на здравни услуги или покрития по полицата.

59.1. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя се базира на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователна премия.

60. Застрахователят чрез Асистанс компанията заплаща дължимите суми на лекуващия лекар, на лечебното заведение или на организациите, извършили спасяването, транспортирането или репатрирането на Застрахования или на лицата (физически или юридически), на които Застрахованият дължи разноски за предоставена правна защита или присъдени суми за неумишлено причинени материални щети и/или телесни увреждания на трети лица, или други дължими суми за покриване на направени разходи във връзка с покрит по застрахователната полица риск.

61. Когато Застрахованият е заплатил сам направените разходи, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят на Застрахователя в оригинал, в срок до 5 дни след завръщането на Застрахования в Р България.

61.1. Ако оригиналните документи не са на английски, немски или френски език, следва да бъде представен и официален превод на документите.

62. За изплащане на застрахователни суми или обезщетения на Застрахованият или ползващите лица, те трябва да представят в оригинал следните документи:

62.1. уведомление за настъпило застрахователно събитие;

62.2. застрахователна полица или друг документ, удостоверяващ наличието на сключена застраховка;

62.3. документ, удостоверяващ настъпването на събитие;

62.4. епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения;

62.5. документи, доказващи направените медицински разноски, разноски за репатриране, спасителни разноски;

62.6. препис-извлечение от акт за смърт(заверено копие) – при смърт на Застрахования;

62.7. удостоверение за наследници (оригинал или нотариално заверено копие)– когато ползващите лица са законните наследници;

62.8. други документи по преценка на Застрахователя.

63. При превод на определеното обезщетение в чужбина, дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.

64. Застрахователни обезщетения и суми изплащани на Застрахования или ползващи лица на територията на Р България се изплащат в лева по курса на БНБ в деня на плащане.

65. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение или сума в срок от 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.

66. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена претенция, той е длъжен в посочения в т.65 срок да уведоми писмено Застрахования или ползващите лица за мотивите относно отказа.

ХІ. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС

67. Правоотношенията между Застраховащия, Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия на ЗАД “Армеец” и действащото законодателство в Р България.

68. Правата по застрахователния договор се погасяват по давност с изтичане на три години от настъпването на застрахователното събитие.

69. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.

70. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя или Асистанс компанията.

71. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”, Застрахователят няма регресни права.

72. Асистанс компанията при извършване на дейността по тази застраховка се ръководи от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като Асистанс компанията предприема действия само и единствено в случай, че същите са допустими от местното законодателство.

ХІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

73. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на Застрахования, на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования.

73.1. Злополука е събитие, произтичащо от движение на транспортни средства, работа с машини, ползване на оръжия и инструменти, действия на електрически ток, неумишлено отравяне с екзогенни (от външен произход) токсични вещества, спасяване на човешки живот или имущество, удар от мълния, механичен удар, взрив, срутване, умишлени действия на други лица, нападения от животни, ухапване от отровни насекоми и влечуги, отравяне от хранителни продукти, задължителни профилактични имунизации, пренапрягане на собствени сили и причиняващо телесни увреждания на Застрахования. Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни.

74. ПРЕДШЕСТВАЩА ЗЛОПОЛУКА е каквато и да е предишна злополука, която е била констатирана от лекар и/или диагностицирана преди първия ден на застраховката и/или която би изисквала хоспитализация и/или медикаментозно лечение по време на действие на застраховката.

75. АКУТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ са непродължителни заболявания с остро начало и прогресивен ход, започнали в срока на застраховката и изискващи спешно изследване и лечение, поради болковия им характер и/или прякото застрашаване живота на болния.

76. ПРЕДШЕСТВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ са заболяванията, диагностицирани преди началото на застраховката.

77. МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ са необходимите разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция, разноски за терапевтични и медицински средства, употреба на медицински уреди, разноски за рентгенови и лабораторни изследвания, разноски за болничен престой; разходи за евакуация, разходи за спешна дентална помощ, други разходи, свързани с лечението или диагностиката.

78. ЕВАКУАЦИЯ е първоначален медицински транспорт от мястото на застрахователното събитие до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ, както и последващ медицински транспорт от лекаря или лечебното заведение, оказали първа помощ до най-близкото специализирано лечебно заведение, в случай, че състоянието на пострадалото лице налага продължение на лечението в специализирано лечебно заведение.

79. СПЕШНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ е дентално лечение за спиране на остра внезапна болка на Застрахования при помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези условия злополука или спешно възникнали внезапни състояния при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и контролен преглед, след тези услуги и неотложни състояния след използваните дентални процедури, включително разходите за предписаните във връзка с тях медикаменти.

80. РЕПАТРИРАНЕ е превозването на Застрахования или тленните му (кремирани) останки от страната (мястото) на злополуката или акутно заболяване или от болничното заведение, провело лечението до дома му или до лечебно заведение в Р България или страната на постоянното му местоживеене (в случай че е различна от България).

81. СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ са извършените разходи от организации, ангажирани в действия, направени за издирване и спасяване по суша, въздух и вода (включително подводно издирване и спасяване), оказване на първична

медицинска помощ и транспорт на Застрахования наложили се вследствие на покрити по тези условия злополука или акутно заболяване.

82. ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОПОЛУКА е състояние, при което поради травматично увреждане лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система. Процентът на трайно намалената работоспособност се определя от Застрахователно - експертна комисия на Застрахователя или ТЕЛК.

83. ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ е организационно обособена структура на функционален принцип, в което лекари или лекари по дентална медицина, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват консултации, диагностика и лечение на болни и осъществяват извънболнична и болнична помощ.

84. ДНЕВНИ ПАРИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ е фиксираната сума, която Застрахователят изплаща на Застрахования за всеки ден болничен престой.

85. БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ (ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ) е минимум 24 часа престой на Застрахования в лечебно заведение за болнична помощ, извършено по лекарско предписание с цел неотложно изследване, консултация, диагностициране, лечение.

86. КРАЖБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е взломна кражба, извършена в средство за подслон, чрез разбиване на врати, ключалки или прозорци и други трайно направени прегради. Наличието на взломна кражба и списъкът на откраднатите вещи трябва да бъдат доказани с официален документ, издаден от местните полицейски органи.

87. ЛИЧЕН БАГАЖ са необходимите лични вещи и предмети, пренасяни от застрахования за задоволяване на личните му потребности през застрахователния период.

87.1. Не се смятат за личен багаж материали и стоки, пренасяни с търговска цел, моторни превозни средства и тяхното оборудване, валута, чекове, служебни и лични документи, кредитни/дебитни карти, бижута, произведения на изкуството, колекции от всякакъв вид, марки и образци на стоки, планове, чертежи и проекти, предмети от благородни метали, специални екипировки и оборудване, животни, растения и всякакви други вещи, които не могат да се третират като личен багаж, необходим за времето на пътуването/пребиваването.

88. ЗАГУБА НА ЛИЧЕН БАГАЖ е изгубване на багаж на Застрахования по време на пътуване с редовен въздушен транспорт и докато багажа е бил в държане на съответния превозвач (авиокомпания).

89. ЗАБАВЯНЕ НА ЛИЧЕН БАГАЖ е пристигане със закъснение по – голямо от 6 часа на багажа на Застрахования по вина на превозвача.

90. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА е отговорността на Застрахования за причинени материални щети и/или телесни увреждания на трети лица.

91. ПРАВНА ЗАЩИТА е осигуряване на адвокат и покриване на разходи, свързани с правна защита.

92. АСИСТАНС КОМПАНИЯ е “Корис България”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. “Васил Левски” №1-А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Яков Крайков“ №1

93. ЗАСТРАХОВАН е физическото лице, което ползва застрахователното покритие по сключената застрахователна полица.

94. ЗАСТРАХОВАЩ е лицето (физическо или юридическо), което сключва застрахователната полица и плаща определената застрахователна премия.

95. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е Застрахователно акционерно дружество “Армеец” (ЗАД “Армеец”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Стефан Караджа” №2.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

96. Със сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, Застраховащия/ния дава съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели и на други дружества от групата на „Армеец“ за нуждите на директния маркетинг.

97. Съгласно разпоредбите на чл.243 от Кодекса за застраховане, със сключване на застраховката, Застрахователят и Асистанс компанията се считат упълномощени да получават цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица (полицейски органи, технически служби, медицински заведения и специалисти, личен лекар и други), включително и от личен характер, за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.

98. С подписването на полицата се счита, че Застрахованият е упълномощил Застрахователят и всяко определено от Застрахователя лице да взема от името на Застрахования всякакви решения свързани с предоставяне на неотложна медицинска помощ, неотложна дентална помощ и репатриране, в случай че Застрахованият е в състояние, в което не може сам да взема такива решения.

99. Настоящите Общи условия и всяка застрахователна полица са изготвени на български и английски език. В случай на несъответствие между българския и английския текст, приоритет има българския текст.

100. Тези Общи условия и всички допълнителни споразумения, добавъци, списъци на застрахованите лица, са неразделна част от застрахователната полица.

101. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата.

Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на ЗАД “Армеец” с Протокол №16 от 19.06.2012 г и влизат в сила от 01.07.2012 год.

 

МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail:    www.sftur.com